Valodas konsultācijas


Kā pareizi datīvā lokāms vīrieša uzvārds Klints?

Saskaņā ar MK 02.03.2004. noteikumu Nr. 114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju" 47. punktu, ja uzvārda pamatā ir sieviešu dzimtes sugasvārds ar galotni -s, uzvārds datīva locījumā veidojams formā Klintim. Jāpiebilst, ka šāda veida uzvārdus vīriešu un sieviešu dzimtē citos locījumos veido vienādi.

Vai ir jāloka uzņēmumu, organizāciju, apvienību un citu institūciju nosaukumi?
Plašsaziņas līdzekļos un arī sabiedrībā nereti vērojams latviešu valodas gramatikas nosacījumiem neatbilstošs īpašvārdu locījuma lietojums (piemēram, "Latvijas koncerti" direktors, "Maxima" atlaides, Ventspils uzvarēja Barons u. tml.). Valsts valodas centrā skaidrots, ka īpašvārdi ir jāiesaista teikumā un jāloka kā jebkuri citi vārdi. Jau 1999. gadā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (22.10.1999., Nr. 348/350 (1808/1810), sk.  Par personvārdu un organizāciju nosaukumu rakstību) uzsvērts, ka īpašvārds latviešu valodā pakļauts tām pašām valodas normām, kam citas vārdu grupas. Kā norādīts V. Skujiņas un V. Krūmiņas "Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmatā" (Rīga: Valsts kanceleja, 2002, 103. lpp.), uzņēmuma, organizācijas vai jebkuras citas institūcijas nosaukums ir saglabājams nominatīva locījumā tikai tad, ja tas tiek lietots kopā ar attiecīgo nomenklatūras vārdu. Piemēram, apvienības “Latvijas koncerti” direktors, bet “Latvijas koncertu” direktors.

Vai preses izdevumu nosaukumi ir jātulko?
Latviešu valodā izdevumu nosaukumus netulko, bet saglabā oriģinālvalodā, norādot pēdiņās vai slīpinot. Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmatā (Rīga: TTC, 2004) uzsvērts, ka arī latviešu valodā esošos nosaukumus saglabā oriģinālrakstībā.

Kā pareizi – Mazā stacijas iela vai Mazā Stacijas iela?
Ielu nosaukumi, kurus veido vairāk kā divi vārdi, nav retums. Saskaņā ar Valsts valodas centra ieteikumiem "Par ciemu, viensētu, ēku un citu vietu nosaukumu (vietvārdu) veidošanu, rakstību un lietošanu oficiālos dokumentos" (sk. Valsts valodas centra ieteikumi), arī otrais vārds ielas nosaukumā rakstāms ar lielo burtu, ja objekta nosaukums diferencēts ar papildu apzīmētāju. Šajā gadījumā pareizi ir Mazā Stacijas iela.

Vai un kā jāatveido komercdarbības juridiskās formas?
Ja komercdarbības juridiskās formas apzīmējums ir daļa no pilna uzņēmuma nosaukuma, tad tas nav jāatveido. Nepieciešamības gadījumā var norādīt, ka nosaukumā ietvertais apzīmējums ir ekvivalents, piemēram, latviešu valodas apzīmējumam "SIA". Piemēram, Igaunijas uzņēmuma nosaukums "Kristell OÜ" ietver saīsinājumu "OÜ", kas jēdzieniskā ziņā ir pielīdzināms latviešu valodā pastāvošajai komercdarbības juridiskajai formai "SIA". Bet, tā kā šis apzīmējums ietilpst pilnajā uzņēmuma nosaukumā, tas nav obligāti jāaizstāj ar latviešu valodas ekvivalentu "SIA".
Pretēja situācija vērojama, ja komercdarbības juridiskā forma nav ietverta pilnajā uzņēmuma nosaukumā. Piemēram, OÜ "Kristell" latviešu valodā ir jāatveido kā SIA "Kristell".
Jāpiebilst, ka gadījumos, kad komercdarbības juridiskā forma nav uzņēmuma pilna nosaukuma daļa, tā angļu valodā tulkojama kā "limited liability company".

Vai pareizi ir likumdošana vai normatīvie akti?
Terminu "likumdošana" lieto, lai apzīmētu likumu un normatīvo aktu pieņemšanas procesu (sk. Termina "likumdošana" skaidrojums), tādēļ normatīvo aktu kā kopuma apzīmēšana ar šo terminu nav uzskatāma par pareizu. Precīzāk būtu izmantot frāzi "atbilstība Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem". Saskaņā ar Juridisko terminu vārdnīcu (Rīga: Nordik, 1998, 140. lpp.), "likumdošana" ir "augstāko valsts varas iestāžu darbība, izdodot likumus; viena no valsts funkciju īstenošanas darbībām". Arī Latviešu literārās valodas vārdnīcā (4. sēj., Rīga: Zinātne, 1980, 709. lpp.) norādīts, ka likumdošana ir "likuma tapšanas procedūra".

Vai vārds kompetence lietojams gan vienskaitlī, gan daudzskaitlī?
Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija 2009. gada 29. septembrī pieņēma lēmumu (lēmums Nr. 84) par termina "kompetence" izpratni un lietošanu latviešu valodā (sk. Par termina "kompetence" izpratni un lietošanu latviešu valodā). Komisija lēmumā atzinusi, ka termins "kompetence" latviešu valodā lietojams vienskaitļa formā. Pedagoģijas terminu skaidrojošajā vārdnīcā (Rīga: Zvaigzne ABC, 2000), vārds "kompetence" definēts šādi: "Nepieciešamās zināšanas, profesionālā pieredze, izpratne kādā noteiktā jomā, jautājumā un prasme zināšanas un pieredzi izmantot konkrētā darbībā. Personas (darbinieka) kompetenci vērtē apkārtējie cilvēki, sadarbības partneri, sabiedrība". Komisija arī norādījusi, ka, raksturojot izglītības procesā sasniedzamos studiju rezultātus, angļu valodas frāze "knowledge, skills and competences" latviešu valodā atveidojama kā "zināšanas, iemaņas un prasmes". Tātad gadījumos, kad angļu valodā vārds "competence" tiek lietots daudzskaitlī, latviešu valodā meklējams kontekstam atbilstošs un nozīmes ziņā līdzvērtīgs termins, piemēram, "prasmes", "zināšanas", "spējas", "lietpratība" u. c. (sk. Termina "kompetence" skaidrojums).

Kā latviešu valodā atveidojams termins "millennials"?
Valsts valodas centrs šo terminu iesaka atveidot kā "tūkstošgades paaudze". Termins raksturo no 1980. gada sākuma līdz 2000. gadam dzimušos bērnus.

Kā lokāms dubultuzvārds (uzvārds, kas sastāv no diviem vārdiem)?
Saskaņā ar Valsts valodas centra ekspertu viedokli, kā arī MK 02.03.2004. noteikumu Nr. 114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju" 134. punktu, personvārdu locīšana atbilst lietvārdu locīšanas principam. Personvārda gramatiskās nozīmes, ieskaitot locījumu, izsaka ar lokāmajām galotnēm. Dubultuzvārda gadījumā katrs vārds ir lokāms atsevišķi (piemēram,  personvārda Inga Kalniņa-Lapiņa akuzatīva (ko?) locījuma forma ir Ingu Kalniņu-Lapiņu).

Kā pareizi ģenitīvā lokāms vīrieša uzvārds Raina?
Personvārdi latviešu valodā ir lokāmi pēc lietvārdu locīšanas parauga, t. i., atbilstoši deklinācijai. Saskaņā ar MK 02.03.2004. noteikumu Nr. 114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju" 17. punktu, uzvārdam vīriešu dzimtē nominatīvā var būt sieviešu dzimtes galotne -a vai -e (piem., Raina, Repše). Šādā situācijā uzvārds vīriešu dzimtē lokāms analogi uzvārdam sieviešu dzimtē (izņemot datīva locījumu (kam?) – Rainam, Repšem). Konkrētajā gadījumā uzvārda Raina ģenitīva forma ir Rainas.

Kā pareizi lietojama atstarpe pēc kārtas skaitļa vārda teikumā?
Ja teikumā izmantots kārtas skaitlis, pēc ciparam sekojošā punkta ir jālieto atstarpe. Piemēram, 1. nodaļa20. marts. Īpaši vērīgiem jābūt, ja tiek izmantoti romiešu cipari. Lai arī pēc romiešu cipariem punktu neliek (sk. Skaitļa vārdi), jāņem vērā, ka gadījumā, ja romiešu cipars lietots nodaļas virsraksta priekšā, punkts tomēr ir jāliek un aiz tā jāseko arī atstarpei (piem., V. Nodaļas nosaukums). Jāpiebilst, ka atšķirības atstarpes lietojumā pastāv, ja ar kārtas skaitli tiek apzīmēta dokumenta teksta apakšnodaļa vai apakšpunkts. Tādos uzskaitījuma veidos kā "1.1." vai "5.4.3." atstarpe ir jālieto tikai pēc pēdējā punkta (piem., 1.1. nodaļa, 5.4.3. apakšpunkts). Drukātos tekstos lieto saistīto atstarpi, kuru ievieto, vienlaicīgi nospiežot taustiņus Ctrl, Shift un "atstarpe".

Kā pareizi jānorāda adresāts Baltā iela?
Ja ielas nosaukumā ietverts sieviešu dzimtes īpašības vārds vienskaitlī ar noteikto galotni, tā lokatīva (kur?) forma atbilstoši gramatikas likumiem ir "Baltajā ielā".

Kā latviski pareizi atveidojams termins start-up?
Palīdzība šā relatīvi jaunā termina atveidei latviešu valodā Valsts valodas centram lūgta jau 2013. gadā, kad, terminam neesot plaši izplatītam, to ieteikts atveidot kā sākumuzņēmums. Tādēļ pastāv varbūtība, ka dažādos informācijas avotos ir saglabājies šāds atveidojums. Informācijas avotos, kas datēti ar 2016. gadu, kā arī LZA Terminoloģijas komisijas apstiprināto terminu datubāzē "start-up" atveidots kā jaunuzņēmums. Ar 01.01.2017. ir spēkā Saeimā pieņemtais un Valsts prezidenta izsludinātais "Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums" (sk. Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums).    

Vai profesiju nosaukumus veido gan sieviešu, gan vīriešu dzimtē?
Latviešu valodā profesiju nosaukumus pielāgo darbinieka dzimumam. Latviešu valodā nepastāv morfoloģiski vai gramatiski šķēršļi ieņemtā amata apzīmēšanai atkarībā no dzimuma. Piemēram, sociālais darbinieks sieviešu dzimtē atveidojams kā sociālā darbiniece, utt. Vispārīgā nozīmē profesija norādāma vīriešu dzimtē, savukārt gadījumos, ja, piemēram, profesijai seko arī konkrētas personas vārds un uzvārds, atveidi pielāgo personas dzimumam. Arī šķietami vīrišķīgu profesiju nosaukumiem veidojamas sieviešu dzimtes formas, piemēram, kareive, kapteine, pilote, seržante u. c. (sk. Formveidošana un Sieviešu dzimuma gramatiskie rādītāji publicistikā). Tomēr, kā vēstīts V. Skujiņas grāmatā Latviešu valoda lietišķajos rakstos (Rīga:  Zvaigzne ABC, 1999, 30. lpp.), attiecībā uz tradicionāliem jeb vēsturiskiem sieviešu profesiju nosaukumiem kā vispārīgs apzīmējums lietojams nosaukums sieviešu dzimtē (piem., aukle, vecmāte, istabene, māsa u. c.). Savukārt konkrētos gadījumos, kad ir runa par vīrieti, attiecīgi lietojama vīriešu dzimtes galotne (piem., auklis, istabenis u. c.). MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām" 16. punkts paredz: "Profesiju nosaukumi Profesiju klasifikatorā un valsts nozīmes informācijas sistēmās ir norādīti galvenokārt vīriešu dzimtē. Ja profesiju pārstāv sieviete, Profesiju klasifikatora lietotājs profesijas nosaukuma pamatvārdā lieto atbilstošu sieviešu dzimtes galotni." Nereti sastopamas šķietami neierastas formas, piemēram, tulkstulce, leitnantsleitnante, kā arī kopdzimtes nosaukumi situācijās, kad abu dzimumu pārstāvjiem nav iespējams veidot viena un tā paša celma vārdus. Piemēram, medicīnas māsa arī vīriešu dzimtē atveidojama kā medicīnas māsa. Atšķirība norādāma tikai datīva locījumā, vīriešu dzimtē lietojot galotni -am (medicīnas māsam).

Kad dokumentos lietojams eiro, bet kad – euro?
Eiropas Savienības (ES) vienotās valūtas nosaukums tehniskajos tekstos (normatīvajos aktos)  tiek atveidots kā euro, savukārt ikdienā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos un publiskajā telpā lietojams termins "eiro".

Kā latviešu valodā pareizāk pateikt "brančs"?
Latviešu valodas ekspertu komisija 2016. gada 12. oktobra sēdē nolēma vārdam brunch noteikt atbilsmi "vēlbrokastis".

Kā latviešu valodā dēvējami youtuberi un strīmeri?
Angļu valodas vārds "youtuber" ir atvasinājums no vārda "youtube". Valsts valodas centrs iesaka  oficiālā saziņā angļu valodas terminu "youtuber" atveidot kā "Youtube satura veidotājs", bet sarunvalodā – "jūtūbers". Savukārt svešvārdu "streamer" ieteicams oficiālā saziņā  lietot kā "straumētājs", bet sarunvalodā – "strīmeris".