Valodas konsultācijas


Kā lokāms dubultuzvārds (uzvārds, kas sastāv no diviem vārdiem)?
Saskaņā ar Valsts valodas centra ekspertu viedokli, kā arī MK 02.03.2004. noteikumu Nr. 114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju" 134. punktu, personvārdu locīšana atbilst lietvārdu locīšanas principam. Personvārda gramatiskās nozīmes, ieskaitot locījumu, izsaka ar lokāmajām galotnēm. Dubultuzvārda gadījumā katrs vārds ir lokāms atsevišķi (piemēram,  personvārda Inga Kalniņa-Lapiņa akuzatīva (ko?) locījuma forma ir Ingu Kalniņu-Lapiņu).

Kā pareizi ģenitīvā lokāms vīrieša uzvārds Raina?
Personvārdi latviešu valodā ir lokāmi pēc lietvārdu locīšanas parauga, t.i., atbilstoši deklinācijai. Saskaņā ar MK 02.03.2004. noteikumu Nr. 114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju" 17. punktu, uzvārdam vīriešu dzimtē nominatīvā var būt sieviešu dzimtes galotne –a vai –e (piem., Raina, Repše). Šādā situācijā uzvārds vīriešu dzimtē lokāms analogi uzvārdam sieviešu dzimtē (izņemot datīva locījumu (kam?) – Rainam, Repšem). Konkrētajā gadījumā uzvārda Raina ģenitīva forma ir Rainas.

Kā pareizi lietojama atstarpe pēc kārtas skaitļa vārda teikumā?
Ja teikumā izmantots kārtas skaitlis, pēc ciparam sekojošā punkta ir jālieto atstarpe. Piemēram, 1. nodaļa20. marts. Īpaši vērīgiem jābūt, ja tiek izmantoti romiešu cipari. Lai arī pēc romiešu cipariem punktu neliek (sk. Skaitļa vārdi), jāņem vērā, ka gadījumā, ja romiešu cipars lietots nodaļas virsraksta priekšā, punkts tomēr ir jāliek un aiz tā jāseko arī atstarpei (piem., V. Nodaļas nosaukums). Jāpiebilst, ka atšķirības atstarpes lietojumā pastāv, ja ar kārtas skaitli tiek apzīmēta dokumenta teksta apakšnodaļa vai apakšpunkts. Tādos uzskaitījuma veidos kā "1.1." vai "5.4.3." atstarpe ir jālieto tikai pēc pēdējā punkta (piem., 1.1. nodaļa, 5.4.3. apakšpunkts). Drukātos tekstos lieto saistīto atstarpi, kuru ievieto, vienlaicīgi nospiežot taustiņus Ctrl, Shift un "atstarpe".

Kā pareizi jānorāda adresāts Baltā iela?

Ja ielas nosaukumā ietverts sieviešu dzimtes īpašības vārds vienskaitlī ar noteikto galotni, tā lokatīva (kur?) forma atbilstoši gramatikas likumiem ir "Baltajā ielā".  

Kā latviski pareizi atveidojams termins start-up?
Palīdzība šā relatīvi jaunā termina atveidei latviešu valodā Valsts valodas centram lūgta jau 2013. gadā, kad, terminam neesot plaši izplatītam, to ieteikts atveidot kā sākumuzņēmums. Tādēļ pastāv varbūtība, ka dažādos informācijas avotos ir saglabājies šāds atveidojums. Informācijas avotos, kas datēti ar 2016. gadu, kā arī LZA Terminoloģijas komisijas apstiprināto terminu datubāzē "start-up" atveidots kā jaunuzņēmums. Ar 01.01.2017. ir spēkā Saeimā pieņemtais un Valsts prezidenta izsludinātais "Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums" (sk. Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums).    

Vai profesiju nosaukumus veido gan sieviešu, gan vīriešu dzimtē?
Latviešu valodā profesiju nosaukumus pielāgo darbinieka dzimumam. Latviešu valodā nepastāv morfoloģiski vai gramatiski šķēršļi ieņemtā amata apzīmēšanai atkarībā no dzimuma. Piemēram, sociālais darbinieks sieviešu dzimtē atveidojams kā sociālā darbiniece, utt. Vispārīgā nozīmē profesija norādāma vīriešu dzimtē, savukārt gadījumos, ja, piemēram, profesijai seko arī konkrētas personas vārds un uzvārds, atveidi pielāgo personas dzimumam. Arī šķietami vīrišķīgu profesiju nosaukumiem veidojamas sieviešu dzimtes formas, piemēram, kareive, kapteine, pilote, seržante u. c. (sk. Formveidošana un Sieviešu dzimuma gramatiskie rādītāji publicistikā). Tomēr, kā vēstīts V. Skujiņas grāmatā Latviešu valoda lietišķajos rakstos (Rīga:  Zvaigzne ABC, 1999, 30. lpp.), attiecībā uz tradicionāliem jeb vēsturiskiem sieviešu profesiju nosaukumiem kā vispārīgs apzīmējums lietojams nosaukums sieviešu dzimtē (piem., aukle, vecmāte, istabene, māsa u. c.). Savukārt konkrētos gadījumos, kad ir runa par vīrieti, attiecīgi lietojama vīriešu dzimtes galotne (piem., auklis, istabenis u. c.). MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām" 16. punkts paredz: "Profesiju nosaukumi Profesiju klasifikatorā un valsts nozīmes informācijas sistēmās ir norādīti galvenokārt vīriešu dzimtē. Ja profesiju pārstāv sieviete, Profesiju klasifikatora lietotājs profesijas nosaukuma pamatvārdā lieto atbilstošu sieviešu dzimtes galotni." Nereti sastopamas šķietami neierastas formas, piemēram, tulks - tulce, leitnants - leitnante, kā arī kopdzimtes nosaukumi situācijās, kad abu dzimumu pārstāvjiem nav iespējams veidot viena un tā paša celma vārdus. Piemēram, medicīnas māsa arī vīriešu dzimtē atveidojama kā medicīnas māsa. Atšķirība norādāma tikai datīva locījumā, vīriešu dzimtē lietojot galotni -am (medicīnas māsam).

Kad dokumentos lietojams eiro, bet kad - euro?
Eiropas Savienības (ES) vienotās valūtas nosaukums tehniskajos tekstos (normatīvajos aktos)  tiek atveidots kā euro, savukārt ikdienā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos un publiskajā telpā lietojams termins "eiro".

Kā latviešu valodā pareizāk pateikt "brančs"?
Latviešu valodas ekspertu komisija 2016. gada 12. oktobra sēdē nolēma vārdam brunch noteikt atbilsmi "vēlbrokastis".

Kā latviešu valodā dēvējami youtuberi un strīmeri?
Angļu valodas vārds "youtuber" ir atvasinājums no vārda "youtube". Valsts valodas centrs iesaka  oficiālā saziņā angļu valodas terminu "youtuber" atveidot kā "Youtube satura veidotājs", bet sarunvalodā – "jūtūbers". Savukārt svešvārdu "streamer" ieteicams oficiālā saziņā  lietot kā "straumētājs", bet sarunvalodā – "strīmeris".