Budžets

Budžets

Budžeta līdzekļu izlietojums

Valsts valodas centra izdevumu tāme 2017. gadam (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr. 171 „Kārtība, kādā iestāde ievieto informāciju internetā” 11.17. apakšpunktu un 12.3 punktu)

Valsts valodas centra amatpersonu atalgojums

Amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2017. gada jūliju (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr. 171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 11.16. apakšpunktu un 12.2 punktu)

Valsts valodas centra amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām

(saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. pantu)

Mēnešalga

Valsts valodas centra amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ņemot vērā:

 • amatam atbilstošo mēnešalgu grupu,
 • amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas pakāpi, ko veido: 
  • amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu novērtējums,
  • valsts dienestā nostrādātais laiks.

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr.225 „Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”)

Piemaksas

Valsts valodas centrā saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu tiek izmaksātas šādas piemaksas:
 • par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu;
 • par vakanta amata darba pienākumu pildīšanu;
 • par papildu darbu veikšanu;
 • par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti.
Par prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) aizvietošanu:
 • 30 % (trīsdesmit procentu) apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas, japrombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) pienākumus pilda ilgāk par divdesmit vienu kalendāro dienu;
 • 25 % (divdesmit piecu procentu) apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas, ja prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) pienākumus pilda līdz divdesmit vienai kalendārai dienai;
 • 20 % (divdesmit procentu) apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas, japrombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) pienākumus pilda līdz četrpadsmit kalendārām dienām;
 • 15 % (piecpadsmit procentu) apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas, japrombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) pienākumus pilda līdz septiņām kalendārām dienām.
Par vakanta amata darba pienākumu pildīšanu – līdz 30 % (trīsdesmit procentu) apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas.
 

Informācija par sociālajām garantijām

(saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. pantu)

Pabalsti

Valsts valodas centrā pabalsti tiek izmaksāti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu:
 • atlaišanas pabalsts;
 • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi vienas minimālās mēneša darba algas apmērā;
 • pabalsts līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā amatpersonai (darbiniekam), kuras apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam;
 • atvaļinājuma pabalsts līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā amatpersonai (darbiniekam) pēc pilna ikgadējā atvaļinājuma izņemšanas.
Valsts valodas centra amatpersonām (darbiniekiem) piešķir:
 • vienu apmaksātu brīvdienu sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1. – 4. klasē;
 • trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā;
 • vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, darbiniekam vai tā bērnam absolvējot izglītības iestādi.

Apdrošināšana

Valsts valodas centrs veic amatpersonu (darbinieku) veselības apdrošināšanu amatpersonām (darbiniekiem), kuriem uz veselības apdrošināšanas polises iegādes brīdi ir beidzies pārbaudes laiks.

Atvaļinājumi

Valsts valodas centrs amatpersonām (darbiniekiem) apmaksātus atvaļinājumus piešķir saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu:
 • ikgadējo atvaļinājumu;
 • papildatvaļinājumu: 
  • ja darba izpilde pārsniedz prasības visā novērtēšanas periodā vai pārsniedz prasības atsevišķos novērtēšanas perioda posmos vai atsevišķos darba izpildes kritērija aspektos (novērtējums teicami vai ļoti labi) – 6 darba dienas; ja darba izpilde atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā (novērtējums labi) – 5 darba dienas;
  • par darba intensitāti un atbildības pakāpi – ievērojot Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” noteikto papildatvaļinājuma dienu limitu attiecīgās amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu novērtējumam;
 • mācību atvaļinājumu;
 • bērna kopšanas atvaļinājumu.