Vietvārdu apakškomisija

Vietvārdu apakškomisija darbu uzsāka 2002. gada 1. oktobrī, laikā, kad tika likti pamati jaunam nacionālās kartogrāfijas posmam, proti, kad Latvijas kartēs tika atjaunoti vietvārdi latviešu valodā. Drīz pēc tam sākās arī zemes reforma. Vietvārdu komisija sniedza atzinumus par vietvārdu lietošanu kartogrāfiskajos izdevumos un oficiālajos tekstos, kā arī par nosaukumu saglabāšanu, atjaunošanu un piešķiršanu. Tika sagatavoti normatīvo dokumentu projekti, kas skar vietvārdu lietošanu, sagatavots Vietvārdu likuma projekts, patlaban noris intensīvs darbs pie starptautiskās onomastiskās terminoloģijas latvisko ekvivalentu izstrādes, resp., tiek gatavota "Terminu vārdnīca ģeogrāfisko nosaukumu standartizācijai".

Apakškomisijas sastāvs

Apakškomisijas nolikums

Par ciemu, viensētu, ēku un citu vietu nosaukumu (vietvārdu) veidošanu, rakstību un lietošanu oficiālos dokumentos

Vadlīnijas atsevišķu adresācijas objektu nosaukumu veidošanai apdzīvotās vietās