Par iestādi

Tieslietu ministra pārraudzībā esošais ar valodas politikas īstenošanu saistītais Valsts valodas centrs (VVC) dibināts 1992. gadā, lai nodrošinātu Valodu likuma izpildi, kas stājās spēkā 1992. gada 5. maijā. Kopš 1993. gada centrs ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas, īstenojot valsts politiku, kā arī uzraugot un kontrolējot normatīvo aktu ievērošanu valsts valodas jautājumos, nodrošina latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.

Saskaņā ar Ministru Kabineta 2009. gada 12. marta rīkojumu par valsts aģentūras „Tulkošanas un terminoloģijas centrs” reorganizāciju no 2009. gada 1.jūlija Valsts valodas centram ir pievienota valsts aģentūra "Tulkošanas un terminoloģijas centrs".  Valsts valodas centrs ir pārņēmis šīs aģentūras funkcijas, tiesības, saistības, finanšu līdzekļus, mantu un lietvedību.

Valsts valodas centra funkcijas ir:
1) veikt normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību valsts valodas lietošanas jomā;
2) aizsargāt valsts valodas lietotāju tiesības un intereses;
3) noteikt valsts valodas lietojumu valsts un sabiedriskās dzīves jomās normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
4) sekmēt valodas kultūrvides sakārtošanu, īpaši veicinot valstij raksturīgo vietvārdu atjaunošanu un aizsardzību;
5) veicināt latviešu valodas pilnvērtīgu funkcionēšanu Eiropas Savienības institūcijās;
6) veikt Latvijas Republikai saistošo starptautisko līgumu un konvenciju, kā arī ar Eiropas Savienības normatīvo aktu piemērošanu saistīto dokumentu oficiālos tulkojumus latviešu valodā;
7) tulkot Latvijas Republikas tiesību aktus Eiropas Savienības dalībvalstu valodās;
8) tulkot ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) darbību saistītos dokumentus latviešu valodā;
9) sagatavot priekšlikumus vienotas, latviešu valodas normām atbilstošas terminoloģijas lietošanai normatīvajos aktos;
10) izstrādāt un attīstīt tiesību aktu tulkošanas metodiku.

Lai veiktu šīs funkcijas:
- ar Ministru kabineta lēmumu tika izveidota Galvenā valsts valodas atestācijas komisija, kas vadīja atestācijas procesu Latvijā;
- ar Ministru kabineta lēmumu tika izveidota Valsts valodas inspekcija, kas kontrolēja Valodu likuma, bet kopš 2000. gada Valsts valodas likuma un attiecīgo normatīvo aktu izpildi;
- ar Ministru kabineta lēmumu tika izveidota Vietvārdu komisija, kas sekmēja vēsturiski pareizu un latviskai kultūrvidei raksturīgu vietvārdu saglabāšanu, atjaunošanu un precīzu lietošanu; kopš 2000. gada tā ir Latviešu valodas ekspertu komisijas Vietvārdu apakškomisija;
- tika izveidota Latviešu valodas ekspertu komisija, lai koptu un normētu latviešu literāro valodu un veicinātu tās attīstību un funkcionēšanu valsts valodas statusā.