Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departaments

Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departaments ir patstāvīga Valsts valodas centra struktūrvienība, kas savas kompetences ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta instrukcijai Nr. 3 "Tulkojumu pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība" nodrošina Latvijas Republikas tiesību aktu tulkojumus angļu valodā, kā arī starptautisko dokumentu tulkojumus latviešu valodā. Departaments veic tulkoto dokumentu valodas un terminoloģijas ekspertīzi. Sadarbojoties ar nozaru ekspertiem, tiek veicināts precīzs, atbilstošs un konsekvents terminoloģijas lietojums, nodrošinot dažādās valodās izteikto terminu savstarpēju jēdzienisku atbilstību.

Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departaments veic šādas funkcijas:

  • nodrošina Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošanu Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajās valodās (galvenokārt angļu);
  • nodrošina Latvijas Republikai saistošo starptautisko līgumu un konvenciju, kā arī ar Eiropas Savienības normatīvo aktu piemērošanu saistīto dokumentu oficiālos tulkojumus latviešu valodā;
  • nodrošina Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dokumentu tulkošanu latviešu valodā, ievērojot Aizsardzības ministrijas vadlīnijas un jomas specifiku;
  • veic iepriekš minēto tulkojumu rediģēšanu un saskaņošanu ar attiecīgo ministriju;
  • organizē valsts institūciju sadarbību un sniedz tām konsultācijas terminoloģijas saskaņošanas un izstrādes jomā;
  • piedalās terminoloģijas izstrādes darba grupās un sniedz konsultācijas par latviešu valodas, tulkošanas un terminoloģijas jautājumiem;
  • kompetences ietvaros sniedz konsultācijas Eiropas Savienības iestāžu tulkošanas dienestiem, valsts pārvaldes iestādēm, kā arī privātpersonām, nodrošinot latviešu valodas un terminoloģijas pareizu lietošanu tulkojumos, ikdienas saziņā un sabiedriskajā telpā;
  • veicina sadarbību ar Eiropas Savienības iestādēm, Latvijas Republikas ministrijām, mācību iestādēm un citām iestādēm par latviešu valodas jautājumiem;
  • nodrošina prakses iespējas interesentiem tulkošanas un rediģēšanas specialitātē, kā arī Valsts valodas centrā lietotās tulkošanas programmatūras izmantošanā.

Papildus šīm funkcijām Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departaments uztur iekšējās terminu datubāzes, kā arī kompetences ietvaros pilnveido tiesību aktu tulkošanas metodiku.


Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta veikto Latvijas Republikas tiesību aktu un starptautisko dokumentu tulkojumu meklētājs

Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta veikto Latvijas Republikas tiesību aktu un starptautisko dokumentu tulkojumu katalogs

Konsultācijas tiesību aktu tulkojumu un terminoloģijas jautājumos

Terminoloģijas darba grupu izstrādāti terminu saraksti

Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta darbinieku kontaktinformācija