Latviešu valodas ekspertu komisija

Latviešu valodas ekspertu komisija darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 287 "Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas nolikums".
Komisijas uzdevumi:
1) kodificēt latviešu literārās valodas normas;
2) precizēt un izstrādāt jaunas latviešu literārās valodas normas;
3) piedalīties Valsts valodas centra metodisko izdevumu izstrādē.
Komisiju veido 21 dažādu valodniecības nozaru speciālists.
Specifisku uzdevumu veikšanai izveidotas 2 apakškomisijas:
Vietvārdu apakškomisija (vad. Dr. habil. philol. Ojārs Bušs);
Latgaliešu ortogrāfijas apakškomisija (vad. Dr. philol. Anna Stafecka).