Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļa

Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļa ir patstāvīga VVC struktūrvienība, kas savu funkciju ietvaros pārrauga valsts valodas lietošanu.

Nodaļai ir šādas funkcijas:
- kontrolēt valstī noteikto prasību ievērošanu valsts valodas lietošanas jomā;
- veikt pasākumus valsts valodas lietotāja tiesību un interešu aizsardzībai Valsts valodas likuma un citu normatīvo aktu pārkāpšanas gadījumos;
- normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus.