Administratīvais departaments

Administratīvais departaments ir patstāvīga TTC struktūrvienība, kas savu funkciju ietvaros veic aģentūras administratīvo lietu (personāla, juridiskie, lietvedības, informācijas sistēmu vadības jautājumi) organizāciju, piedalās dažādu aģentūras kompetencē esošu dokumentu sagatavošanā un noformēšanā.

Departamentam ir šādi uzdevumi:
- izskatīt aģentūrā saņemto korespondenci, dokumentus un abonētos preses izdevumus, kodēt atbilstoši lietvedības klasifikatoriem, reģistrēt un sadalīt pa struktūrvienībām atbilstoši to kompetencei;
- organizēt aģentūrā sagatavotās korespondences un dokumentu nosūtīšanu, kā arī operatīvu korespondences un dokumentu nogādāšanu citām valsts institūcijām;
- izstrādāt un aktualizēt aģentūras lietu nomenklatūru;
- organizēt un kontrolēt lietvedības dokumentu kārtošanu;
- piedalīties aģentūras amata vietu saraksta izstrādē;
- saskaņā ar darba tiesiskās attiecības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem noformēt aģentūras darbinieku pieņemšanu darbā, darba gaitu un darba tiesisko attiecību izbeigšanu;
- organizēt un plānot aģentūras darbinieku novērtēšanu;
- savas kompetences ietvaros izskatīt sūdzības un iesniegumus, kas attiecas uz personāla jautājumiem;
- savas kompetences ietvaros gatavot informatīvos dokumentus par aģentūras personālu;
- nodrošināt ar aģentūras darbību saistīto juridisko dokumentu (piemēram, līgumi, iekšējie normatīvie akti u.c.) sagatavošanu, izskatīšanu un vizēšanu, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošina publisko iepirkumu procedūru veikšanu aģentūrā;
- koordinēt un nodrošināt aģentūras pārstāvību tiesvedības procesos, kuros aģentūra ir lietas dalībnieks;
- izveidot, uzturēt un attīstīt aģentūras datorsistēmas;
- nodrošināt informācijas par aģentūru un tās darbības rezultāta – veikto tulkojumu un izstrādātās terminoloģijas – pieejamību internetā.