ES tiesību aktu tulkošanas īpatnības

Eiropas Savienības tiesību aktu un citu starptautisko tiesību aktu tulkošanā jāievēro, ka tie lielākoties adresēti visām līgumslēdzējām pusēm vai dalībvalstīm un tāpēc tajos netiek akcentēta kādas valsts specifika. Tādēļ nav pieļaujama šādas specifikas ietveršana terminu latviešu atbilsmēs. Jāņem vērā arī tas, ka ir tādi termini, kas apzīmē jēdzienus, kuri pastāv un ir lietojami tikai Eiropas Savienības tiesību sistēmā, tāpēc tos nedrīkst lietot attiecībā uz dalībvalstīm.

Eiropas Savienības tiesību aktu tulkojumos ir jāņem vērā arī ES tiesību aktu hierarhija, jo tā nosaka terminu izvēli. ES tiesību aktus iedala primārajos tiesību aktos (dibināšanas, pievienošanās līgumi) un sekundārajos tiesību aktos (direktīvas, regulas u. c.).

Priekšroka dodama tām terminu atbilsmēm, kas lietotas primārajos tiesību aktos. Izņēmums ir tad, ja primārajos tiesību aktos lietotā atbilsme ir kļūdaina un vairs netiek lietota ES tiesību aktu tulkojumos. Jāņem vērā arī primārajā aktā atrodamais termina konteksts, kas var atšķirties no tulkojamā dokumenta konteksta, kā arī nozīmes paplašinājums vai sašaurinājums.