Farmācijas terminoloģijas saskaņošanas darba grupa

Farmācijas terminoloģijas saskaņošanas darba grupa tika izveidota ar Veselības ministrijas (VM) un Zāļu valsts aģentūras (ZVA) atbalstu, lai farmācijas nozari reglamentējošo tiesību aktu un Eiropas Komisijas vadlīniju tulkojumos attiecībā uz cilvēkiem paredzētajām un veterinārajām zālēm, kā arī problemātiskos terminoloģijas un tulkošanas jautājumos minēto zāļu reģistrācijas dokumentācijā (tostarp zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā) un risksaziņas dokumentos (piemēram, „Vēstulē ārstam”) tiktu iestrādāta vienota terminoloģija, kas būtu saistoša visām nozares institūcijām. Terminu saskaņošanas procesa koordinēšana un vadīšana tika uzticēta TTC. Darba grupas uzdevumos bija ietverta likumprojektā “Likums par rīcību ar zālēm” lietoto terminu, attiecīgajos MK noteikumos, kā arī Direktīvā 2001/83/EK, 2004/27/EK, 2004/28/EK un citos farmācijas nozares dokumentos lietoto terminu pārskatīšana un apstiprināšana.
Darba grupā tika iekļauti VM Farmācijas departamenta, ZVA speciālisti, TTC darbinieki, tajā aktīvi piedalījās arī Medikamentu informācijas centra un zāļu ražotāju pārstāvji. Lai apzinātu aktuālākās terminoloģijas problēmas, darba grupa saņēma ierosinājumus un komentārus arī no citiem nozares pārstāvjiem un organizācijām, piemēram, LFB Rūpniecisko farmaceitu sekcijas (RFS), Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA).