Valodas konsultācijas

Par Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (Brexit) rakstību latviešu valodā

Valsts valodas centrs skaidro, ka Brexit, kas angļu valodā veidojies no vārdiem British exit, jeb Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības ir ārpolitikā aktuāla parādība, un ar ziņām par šo procesu Latvijas iedzīvotājiem nākas saskarties bieži. Vadoties pēc šī vārda lietojuma tendencēm latviešu valodā un ņemot vērā latviešu valodas normas, centrs secina, ka šis vārds ir latviešu valodā nostiprinājies, patstāvīgs termins, līdz ar to latviešu valodā tas turpmāk lietojams kā 1. deklinācijas lietvārds ar mazo sākumburtu un bez slīpraksta – breksits.

Vienlaikus šo terminu iespējams lietot, saglabājot angļu valodas rakstību, to slīpinot un rakstot ar lielo sākumburtu, proti, Brexit. Arī skaidrojošs atveidojums – "Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības" – latviešu valodā ir pieļaujams, ja tas labāk atbilst attiecīgajai situācijai un lietojumam.


Vai ielūgumā pie stila norādes drīkst norādīt anglisko smart casual?


Pasākuma stila norādi var ietekmēt tā formalitātes līmenis. Pasākumā draugu vai tuvu paziņu lokā pieļaujams stila apzīmējums oriģinālvalodā, to slīpinot. Savukārt, ja plānots oficiāls pasākums un ir vēlēšanās lietot latviešu valodai tuvāku atveidojumu, iespējams izvēlēties starp variantiem "solīds ikdienas stils”, "grezns ikdienas stils”, "svinīgs neformāls stils” u. c. Arī šajā gadījumā minams, ka līdz šim latviešu valodā nav pieņemts oficiāls termina atveidojums.  Kā latviešu valodā atveidot vārdus pre-party un pop-up party?


Šiem nu jau samērā bieži sastopamajiem izklaides pasākumiem latviešu valodā pagaidām nav rasti oficiāli apstiprināti atveidojumi. Pre-party latviešu valodā iespējams atveidot kā "ievadballe”, savukārt terminam pop-up party ieteicama atbilsme "pop-up ballīte”, tādējādi daļēji saglabājot oriģinālvalodas iezīmes.Kā latviešu valodā būtu atveidojams angļu valodas vārds influencer


Angļu valodas vārds influencer ir atvasinājums no vārda influence un būtībā raksturo cilvēku, kurš ir aktīvs sociālo tīklu lietotājs ar mērķi ietekmēt sabiedrības uzvedības un domāšanas paradumus. Saskaņā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas 2019. gada 26. novembra sēdes protokolu Nr. 8/1156 influencer latviešu valodā atveidojams kā ietekmētājs.


Vai pēc saīsinātā datuma teikuma beigās jāliek viens vai divi punkti?


Saskaņā ar latviešu valodas interpunkcijas nosacījumiem šādā gadījumā teikuma beigās liekams viens punkts (piemēram, Sanāksme tiek pārcelta uz 06.09.2018.).Kā pareizāk – rakstiska informācija vai rakstveida informācija (informēt rakstiski vai rakstveidā)?

Vārds "rakstveida” latviešu valodā skaidrots kā "tāds, kas ir fiksēts ar raksta zīmēm” (sk. termina skaidrojums), savukārt vārds "rakstisks” definēts kā "tāds, kura saturs ir pausts, fiksēts ar rakstības līdzekļiem” (sk. termina skaidrojums).

Kā izprotams no sniegtajām terminu definīcijām, forma "rakstveida” uzsver informācijas pieejamību uzrakstītā veidā, bet  forma "rakstisks” kā galveno raksturojošo lielumu akcentē rakstības līdzekli kā instrumentu, ar kura palīdzību informācija ir uzrakstīta. Praksē ievērojami biežāk tiek lietoti salikumi ar vārdu "rakstveida” (piemēram, "rakstveida dokuments”, "rakstveida iesniegums”, "rakstveida piekrišana”), kas  arī no valodas viedokļa ir uzskatāma par precīzāko formu.


Pārtikas produktu marķējumos pareizāk būtu norādīt, ka produkts satur glutēnu vai lipekli?

Attiecībā uz informācijas sniegšanu par alergēniem, kuru klātbūtne iespējama pārtikas produktos, novērojams, ka Latvijā tirdzniecības tīklu izplatīto pārtikas produktu marķējumos mēdz būt sniegtas norādes "nesatur glutēnu” vai "nesatur lipekli”. Valsts valodas centrā skaidrots, ka angļu valodas terminam gluten latviešu valodā atbilst abi atveidojumi, taču katru no tiem lieto attiecīgajā kontekstā. Terminu "lipeklis” lieto, runājot par lipekļa daudzumu graudos un attiecinot to uz graudu kvalitāti, savukārt terminu "glutēns” izmanto attiecībā uz olbaltumvielu, kas sastopama graudzālēs un var izraisīt alerģisku reakciju. Līdz ar to preču marķējumos, kuros brīdināts par alergēna klātbūtni, pareizi ir lietot vārdu "glutēns”.


Zemgales novada iedzīvotāji dēvējami par zemgaļiem vai zemgaliešiem?

Zemgaļi ir viena no “baltu ciltīm, vēlāk tautībām, kas mūsu ēras sākumā apdzīvoja Lielupes baseinu un 16. un 17. gadsimtā asimilējās ar latviešiem un lietuviešiem” (termina “zemgaļi” skaidrojums), savukārt zemgalieši ir “Zemgales novada iedzīvotāji” (termina “zemgalieši” skaidrojums).


Kekss vai kēkss?

Konditorejas izstrādājuma apzīmēšanai lietojams vārds “kēkss”, kas Latviešu literārās valodas vārdnīcā skaidrots kā “veidnē cepts konditorejas izstrādājums no mīklas, kas gatavota no miltiem, sviesta, olām, cukura, rozīnēm” (termina “kēkss” skaidrojums). Balstoties uz Latviešu valodas slenga vārdnīcā iekļauto informāciju, “kekss” ir žargonvārds, ar ko apzīmē puisi (vārda “kekss” skaidrojums).


Apģērbu nēsā vai valkā?

Vārdu “nēsāt” un “valkāt” lietojumā nav vērojamas krasas nozīmes atšķirības, un tie ir uzskatāmi par sinonīmiem. Tomēr jāpiebilst, ka vārds “nēsāt” tiek biežāk lietots situācijās, kad runāts par aksesuāriem (cimdi, cepures, rotas).


Klaviatūra vai tastatūra?

Kā apstiprinājusi LZA Terminoloģijas komisija, angļu valodas vārda keyboard atbilsme latviešu valodā ir “tastatūra”.


Kā ģenitīvā lokāms personvārds Valdis Valža vai Valda?

Personvārdi Valdis un Visvaldis pieder pie 2. deklinācijas. Lokot šīs deklinācijas lietvārdus (personvārdus), galotnes priekšā vērojama līdzskaņu mija. Atšķirības minēto personvārdu formu lietojumā ietekmē zilbju skaits. Divzilbju vārdos, kuriem nominatīvā ir izskaņas -tis un -dis, labskanības nolūkā šī līdzskaņu mija ir nevēlama, lai gan no gramatikas viedokļa to nevarētu uzskatīt par nepareizu. Savukārt garākos vārdos (piem., Visvaldis) šī līdzskaņu mija nerada problēmas. Tādēļ labskanības nolūkā sakām Valda (lai gan forma Valža arī atbilst gramatiskajai sistēmai) un Visvalža (Latviešu valodas gramatika, Rīga, 2013).


Ar ko atšķiras absolvents, abiturients un reflektants?