Pakalpojumi


Valsts valodas centra pakalpojumi

Iesniegumu, sūdzību, jautājumu izskatīšana
Jūsu iesniegumu reģistrēsim un saskaņā ar Iesniegumu likumu atbildēsim ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Ātri un ērti var iesniegt elektroniski iestādes kompetencē esošu lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu, atbilstoši Iesniegumu likumam:
 - valsts pārvaldes pakalpojumu portālā "Latvija.lv" pakalpojums "Iesniegums iestādei";
 - sūtot elektronisku vēstuli uz e-pastu info@vvc.gov.lv.

Iesniegumu var iesniegt arī telefoniski, ierodieties klātienē vai nosūtot pa pastu. Iestādes kontaktinformācija pieejama šeit.


Valodas kontroles departamenta pakalpojumi

Konsultācijas par Valsts valodas likuma piemērošanu var saņemt telefoniski, zvanot uz iestādes centrālo tālruni 67331814 vai zvanot vecākajam inspektoram individuāli. Vecāko inspektoru kontaktinformācija pieejama šeit. Konsultāciju var saņemt arī ierodoties klātienē (ieteicams pirms tam vienoties par konsultācijas laiku telefoniski).
Konsultācijas par publisko informāciju var saņemt, zvanot sabiedriskajiem palīgiem, kuri darbojas attiecīgajā reģionā. Sabiedrisko palīgu kontaktinformācija pieejama šeit.

Iesnieguma par personvārdu iekļaušanu kalendārvārdu sarakstā izskatīšana

Iesniegumu par personvārda iekļaušanu kalendārvārdu sarakstā var iesniegt:
 - valsts pārvaldes pakalpojumu portālā "Latvija.lv" pakalpojums "Iesniegums iestādei";
 - sūtot elektronisku vēstuli uz e-pastu info@vvc.gov.lv.
Iesniegumu var iesniegt arī telefoniski, ierodieties klātienē vai nosūtot pa pastu. Iestādes kontaktinformācija pieejama šeit.
Valsts valodas centra izveidotā Kalendārvārdu ekspertu komisija nākamajā sasauktajā sedē izvērtēs saņemtos personu iesniegumus un saskaņā ar noteiktiem kritērijiem ieteiks jaunu personvārdu iekļaušanu kalendārvārdu sarakstā.
Valsts valodas centra Kalendārvārdu ekspertu komisija personvārdu kalendāra saraksta pārskatīšanu veic pēc pašu iniciatīvas un komisijas lēmums nav uzskatāms par administratīvo aktu Administratīvā procesa likuma skatījumā.
Vairāk par Kalendārvārdu ekspertu komisiju šeit.

Atļauju sagatavošana par pasākuma organizēšanu bez tulkojuma valsts valodā (starpiestāžu pakalpojums)
Iesniegumu par atļauju atbrīvot no tulkojuma nodrošināšanas valsts valodā pasākuma rīkotājs var iesniegt, ja:
1.    starptautiskā pasākuma dalībnieki ir vienojušies par citu darba valodu;
2.    nacionālās filoloģijas organizācijas rīko zinātniskus un kultūrizglītojošus pasākumus;
3.    tiek rīkoti tādi brīvdabas pasākumi, kuros tulkošanu nav iespējams tehniski nodrošināt.

Vairāk informācijas pieejama Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr. 288 "Noteikumi par tulkojumu nodrošināšanu pasākumos".

Iesniegumu par atļaujas piešķiršanu var iesniegt:
- valsts pārvaldes pakalpojumu portālā "Latvija.lv" pakalpojums "Iesniegums iestādei";
- sūtot iestādei pa pastu.
Iestādes kontaktinformācija pieejama šeit.

Atzinumu sagatavošana par oficiālā vietvārda vai paralēlnosaukuma piešķiršanu (starpiestāžu pakalpojums)
Pakalpojums tiek sniegts vietvārdu piešķīrējinstitūcijām pēc pieprasījuma.


Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta pakalpojumi

Konsultācijas par terminoloģiju un Valsts valodas centra tulkojumiem
Konsultēsim Jūs par terminoloģiju un Valsts valodas centra tulkojumiem, uz Jūsu jautājumiem atbildēs Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta darbinieki. Konsultācijas paredzētas ne tikai plašākai sabiedrībai, bet arī Eiropas Savienības iestāžu tulkotājiem un Latvijas Republikas iestāžu darbiniekiem.
Uzdodiet jautājumus, kas saistīti gan ar Eiropas Savienības tiesību aktu tulkojumu terminoloģiju, gan ar nepieciešamību pēc attiecīgās Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas iestādes speciālista konsultācijas.
Konsultāciju var saņemt telefoniski, zvanot uz tālruni 67334617 vai 67334625
Ērti un ātri jautājumu elektroniski var iesniegt šeit.

Dokumentu tulkojumi valsts pārvaldes iestādēm un to pieejamības nodrošināšana
Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta kompetencē ir nodrošināt:
- Latvijas Republikas tiesību aktu (likumu, MK noteikumu) tulkojumus ES dalībvalstu valodās (galvenokārt angļu);
- starptautisko tiesību aktu (līgumu, konvenciju u.c.) tulkojumus latviešu valodā;
- ar NATO darbību saistītās dokumentācijas tulkojumus latviešu valodā (pēc Aizsardzības ministrijas pasūtījuma).

Vairāk par tulkojumiem var uzzināt mājaslapas sadaļā "Tulkojumi". Valsts pārvaldes iestādes tulkojumus pasūta atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija instrukcijai Nr. 3 "Tulkojumu pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība".
Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departaments veic latviešu valodā tulkoto Eiropas Savienības dokumentu projektu valodas un terminoloģijas ekspertīzi saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra instrukciju Nr. 15 "Eiropas Savienības dokumentu tulkojumu izvērtēšanas, saskaņošanas un būtisku kļūdu labošanas kārtība". Ekspertīzi var pasūtīt valsts pārvaldes iestāde, saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 769 "Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikumu".

Tulkojumu katalogs
Lai nodrošinātu tulkojumu pieejamību sabiedrībai, tulkojumi tiek apkopoti "Tulkojumu katalogā", kur iespējams apskatīt tulkotos tiesību aktus un tos lejuplādēt Microsoft Word formātā.

Nozaru terminoloģijas darba grupas
Jaunu terminu izstrādei un terminoloģijas sakārtošanai tiek veidotas nozaru terminoloģijas darba grupas, kurās tiek iesaistīti nozares speciālisti, kvalificēti terminologi un valodnieki. Gadījumos, kad jauni termini ir vajadzīgi lietošanai tiesību aktos vai tiesību aktu tulkojumos, lēmumu pieņemšanā tiek iesaistīti kompetenti Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāžu un Eiropas Savienības iestāžu speciālisti.
Vairāk par terminoloģijas darba grupām lasi šeit.

Terminoloģijas datubāze
Lai veicinātu saskaņotas terminoloģijas lietošanu, apstiprinātie termini ar to lietošanas nosacījumiem tiek ievietoti "Latvijas Nacionālā terminoloģijas portālā".

Metodiskie materiāli un publikācijas
Lai attīstītu vienotu metodiku tiesību aktu tulkošanā, mājaslapas sadaļā "Publikācijas" ir apkopotas gan Terminoloģijas un tulkošanas centra (iestāde pirms pievienošanas Valsts valodas centram 2009. gadā) izdotās publikācijas, gan Valsts valodas centra publikācijas.