Iestādes rekvizīti


Valsts valodas centrs

Eksporta ielā 6, Rīgā, LV – 1010

Reģ. Nr. 90000463460

Valsts kase, kods: TRELLV22

Konts: LV73TREL2190460004000


Valsts valodas centra logo

Logo ar laukumu

Logo bez laukuma