Administratīvais departaments

Administratīvais departaments ir patstāvīga Valsts valodas centra struktūrvienība, kas savu funkciju ietvaros veic iestādes administratīvo lietu (personāla, juridiskie, lietvedības, arhīva, grāmatvedības, informācijas sistēmu vadības jautājumi, sociālo tīklu administrēšana) organizāciju, piedalās dažādu iestādes kompetencē esošu dokumentu sagatavošanā un noformēšanā.

Departamentam ir šādi uzdevumi:

 • izskatīt saņemto korespondenci, dokumentus un abonētos preses izdevumus, kodēt atbilstoši lietvedības klasifikatoriem, reģistrēt un sadalīt pa struktūrvienībām atbilstoši to kompetencei;
 • organizēt sagatavotās korespondences un dokumentu nosūtīšanu, kā arī operatīvu korespondences un dokumentu nogādāšanu citām valsts institūcijām;
 • izstrādāt un aktualizēt lietu nomenklatūru;
 • organizēt un kontrolēt lietvedības dokumentu kārtošanu;
 • veidot centra arhīvu;
 • piedalīties amata vietu saraksta izstrādē;
 • saskaņā ar darba tiesiskās attiecības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un Valsts civildienesta likumu noformēt nodarbināto pieņemšanu darbā/iecelšanu ierēdņa amatā, darba gaitu un darba tiesisko attiecību izbeigšanu/ civildienesta attiecību izbeigšanu;
 • organizēt un plānot nodarbināto novērtēšanu;
 • savas kompetences ietvaros izskatīt sūdzības un iesniegumus, kas attiecas uz personāla jautājumiem;
 • savas kompetences ietvaros gatavot informatīvos dokumentus par iestādes personālu;
 • nodrošināt ar iestādes darbību saistīto juridisko dokumentu (piemēram, līgumi, iekšējie normatīvie akti u.c.) sagatavošanu, izskatīšanu un vizēšanu, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošina publisko iepirkumu procedūru veikšanu;
 • organizēt iestādes valsts budžeta plānošanas, sagatavošanas, izpildes un uzraudzības procesu;
 • nodrošināt iestādes administrēto valsts budžeta programmu izpildi;
 • veikt grāmatvedības uzskaiti;
 • koordinēt un nodrošināt iestādes pārstāvību tiesvedības procesos, kuros iestāde ir lietas dalībnieks;
 • izveidot, uzturēt un attīstīt iestādes datorsistēmas;
 • nodrošināt informācijas par iestādes un tās darbības rezultāta pieejamību internetā.